Kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut

Tarjoamme ammatillista tukihenkilötoimintaa, ratkaisukeskeistä eläinavusteista valmennusta sekä
perusmuotoista ja eläinavusteista neuropsykiatrista valmennusta.

Valmennukset

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on monipuolista, asiakkaan haasteista ja tarpeista lähtevää tukemista ja ohjausta. Valmennuksen aikana yhdessä harjoitellaan, havainnoidaan, keskustellaan ja analysoidaan tuntemuksia ja kokemuksia.

Toiminnan viitekehyksenä on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi asiakkaan toiminnanohjaustaitojen, oppimistekniikoiden, itsetunnon ja itsetuntemuksen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä itsesäätelyn vahvistuminen.

Valmennuksen tavoitteet ovat konkreettisia ja ne liittyvät asiakkaan arkielämän haasteisiin. Tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Uskomme, että asiakkaalla on hallussaan paljon vahvuuksia, taitoja ja osaamista, joiden löytämisessä ja esiin nostamisessa me autamme.

Neuropsykiatrinen valmennus on aina tavoitteellista, suunniteltua ja dokumentoitua. Valmennuksen tavoitteet ja käytetyt menetelmät sovitaan yhdessä valmennusjakson aluksi. Asetettuja tavoitteita tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa tapaamisten sisältöjä ja käytettyjä menetelmiä muokataan tavoitteisiin paremmin sopiviksi.

Valmennus tapahtuu pääosin asiakkaan omissa ympäristöissä, esimerkiksi kotona, koulussa ja harrastuksissa. Valmennusjakson pituus riippuu harjoiteltavien asioiden määrästä ja laadusta. Keskimäärin tapaamisia on yhteensä 10-20, tapaamiset tapahtuvat 1-2 kertaa viikossa kahden tunnin ajan kerrallaan.

Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmennus

Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmennus yhdistää ratkaisukeskeisyyden ja eläinavusteisuuden asiakastyössä. Toiminnan perusta ja lähtökohdat ovat samat kuin edellä kuvatussa perusmuotoisessa neuropsykiatrisessa valmennuksessa, mutta mukaan tulee valtavan merkittävä lisä eli eläin.

Moni ihminen pitää luontaisesti paljon eläimistä. Eläimet toimivat yleisesti ja myös valmennuksessa motivaattoreina, rauhoittajina/ aktivoijina sekä mielihyvän ja ilon tuottajina. Asiakkaalle tärkeitä taitoja voidaan harjoitella esimerkiksi eläintä hoitamalla, kouluttamalla, aktivoimalla tai järjestämällä virikkeitä eläimelle.
Eläimen mukana olo valmennuksissa tuo usein tehokkuutta oppimiseen ja uuden omaksumiseen sekä lisää asiakkaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. 

Valmennuksessa eläin osallistuu aktiivisesti toimintaan, jolloin asiakkaalle haastavan ja jopa epämieluisankin asian harjoittelu tapahtuu usein mielekkäästi, jopa hiukan huomaamattomasti.

Eläimen kokonaisvaltainen hyvinvointi, soveltuvuus asiakastyöhön sekä eettinen ja asianmukainen koulutustausta ovat lähtökohtia eläinavusteiseen työskentelyyn.

Huhtalandiassa eläintyökavereina toimivat hevoset, härät, kanit ja koira.
Valmennukset tapahtuvat sekä Huhtalandiassa, että tarvittaessa myös asiakkaan omissa ympäristöissä. Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmennus on aina tavoitteellista, suunniteltua ja dokumentoitua.

Valmennuksen tavoitteet ja käytetyt menetelmät sovitaan yhdessä valmennusjakson aluksi. Asetettuja tavoitteita tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa tapaamisten sisältöjä ja käytettyjä menetelmiä muokataan tavoitteisiin paremmin sopiviksi.
Valmennusjakson pituus riippuu harjoiteltavien asioiden määrästä ja tyypistä. Keskimäärin tapaamisia on yhteensä 10-20, tapaamiset tapahtuvat 1-2 kertaa viikossa kahden tunnin ajan kerrallaan.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on monipuolista, asiakkaan haasteisiin ja tarpeisiin vastaavaa tukemista, ohjausta ja rinnalla kulkemista. Tuki voi keskittyä esimerkiksi harrastuksiin ja kaverisuhteisiin kannustamiseen, urheiluun ja muihin aktiviteetteihin, koulunkäynnin tukemiseen, arjen taitojen harjoitteluun ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa pyrkii löytämään asiakkaan omat vahvuudet ja voimavarat sekä orientoi asiakasta hyvää tulevaisuutta kohti.
Tuen tarve sekä tapaamisten tiheys ja pituus määritellään aina yhdessä asiakkaan, palvelun ostajan ja alaikäisen kohdalla lähiverkoston kesken. Toiminta on aina suunniteltua, tavoitteellista Ja dokumentoitua. Asetettuja tavoitteita tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa tapaamisten sisältöjä ja käytettyjä menetelmiä muokataan tavoitteisiin paremmin sopiviksi.

Toiminta tapahtuu asiakkaan tarpeiden mukaan hänen omissa ympäristöissään sekä paikoissa, joissa toimimiseen asiakas tarvitsee tukea ja harjoittelua.

Yhteistyölle sovitaan tavallisesti aloituspalaverissa pituudeksi ½- 1 vuotta. Asiakkaan tuen tarvetta ja mahdollista jatkosopimusta mietitään verkostopalaverissa sopimuskauden loppupuolella.

Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmennus

Ratkes eläinavusteiseen valmennukseen voi hakeutua henkilö, joka toivoo tukea, ideoita ja yhteistä pohdintaa yhteen tai useampaan elämänsä osa-alueeseen liittyen. Valmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi asiakkaan elämänhallintaan, tunne-elämään, mielialaan tai sosiaalisiin haasteisiin liittyviä kysymyksiä ja muutostarpeita.
Valmennus on asiakkaan tarpeista ja muutostoiveista kumpuavaa yhteistyötä. Työskentelyn perustana on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Kohtaamme asiakkaan tasavertaisena, arvostavasti, asiakkaan omia voimavaroja ja vahvuuksia esiin nostaen.
Työskentelyn pääpaino on yhdessä asetetuissa tavoitteissa, riittävän hyvän tulevaisuuden tavoittelussa, uusissa ideoissa ja toimintamalleissa sekä toivon herättämisessä.

Huhtalandian eläimet ovat suunnitellusti ja tavoitteellisesti mukana valmennuksissa. Eläinten kanssa voidaan harjoitella asiakkaan omia tavoitteita tukevia asioita. Eläin tuo myös hetkeen rentoutta, lämpöä, rauhaa ja iloa.

Ratkes eläinavusteinen valmennus on aina suunniteltua, tavoitteellista ja dokumentoitua. Asetettuja tavoitteita tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa tapaamisten sisältöjä ja käytettyjä menetelmiä muokataan tavoitteisiin paremmin sopiviksi.

Valmennukset tapahtuvat pääosin Huhtalandiassa.
Valmennusjakson pituus riippuu harjoiteltavien asioiden määrästä ja tyypistä. Keskimäärin tapaamisia on yhteensä 10-20, tapaamiset tapahtuvat 1-2 kertaa viikossa kahden tunnin ajan kerrallaan.

Ole yhteydessä meihin ja pyydä tarjousta kuntoutus- ja hyvinvointipalveluistamme.